Algemene voorwaarden en Disclaimer

TOEPASSELIJKHEID
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Iris Art & Soul / Soul Based Business academy (“ik”, “mijn”) en op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.

Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op  alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Soul Based Business Academy / Iris Art. Ook bij opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij indien mogelijk van het doel en de strekking van de originele bepaling wordt uitgegaan.

Soul Based Business Academy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

OPDRACHTVERLENING
Offertes van Soul Based Business academy / Iris Art zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Soul Based Business academy is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Soul Based Business academy zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door JSoul Based Business academy te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Soul Based Business Academy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

Een opdracht wordt aangegaan wanneer akkoord gegaan is met de offerte die is uitgebracht door Soul Based Business academy, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Soul Based Business Academy de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 INSPANNINGSVERPLICHTING

Soul Based Business academy zal de door haar te leveren diensten naar beste vermogen uitvoeren. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat Soul Based Business Academy niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen van Soul Based Business academy hebben een geldigheid van 30 dagen vanaf dagtekening. Ze zijn echter wel vrijblijvend en kunnen zonder consequenties worden herroepen. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Soul Based Business academy zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever moet schriftelijk en/of digitaal geschieden.

 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Soul Based Business Academy. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Het inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever valt niet onder verantwoordelijkheid van Soul Based Business Academy

 TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

In de offerte van Soul Based Business staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, tenzij anders is aangegeven.

 FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Soul Based Business academy over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Soul Based Business academy worden opgeschort, zonder dat Soul Based Business academy dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Soul Based Business Academy in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Soul Based Business academy, dan komen alle in verband daarmee door Je zaak voor Elkaar te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen termijn betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, danmag Soul Based Business Academy het volledige bedrag opeisen.

Betaling in delen kan alleen na afspraak met Soul Based Business Academy. 

Alle prijzen welke genoemd worden op de website, mailing, offertes of persoonlijk zijn zonder 21% Btw. Deze Btw wordt door gerekend aan de opdrachtgever. (in een factuur wordt deze Btw vermeld)

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Wanneer de opdracht, om redenen die niet aan Soul Based Business Academytoe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het afgesproken tijdstip dan gelden deze annuleringsvoorwaarden:

 Schriftelijk annuleren t/m 7 dagen voorafgaand 100% betaling. Dit geldt voor trainingen, maat trajecten en workshops (kort of lang)

Schriftelijk annuleren na 7 dagen voorafgaand 25% betaling. Dit geldt voor trainingen, maat trajecten en workshops (kort of lang)

 Schriftelijk annuleren of veranderen van een coachings afspraak kan tot 3 dagen voorafgaand aan de afspraak. Hierna vervalt de coaching/healing (zoals het aantal binnen de trajectafspraak is gesteld).

DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben volgens de bevestigde offerte en eventuele latere toevoegingens. Dit moet schriftelijk en tijdig aan de andere partij bekend te worden gemaakt.

Indien de opdrachtgever kiest voor voortijdige beëindiging zonder nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft Soul Based Business Academy recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.Er vindt daarom geen restitutie plaats.

Soul Based Business academy zal alleen  tussentijds beeindigen wanneer geen andere mogelijkheid is.

GEHEIMHOUDING en Privacy
Soul Based Business Academy houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. (zie ook privacybeleid)

BIJZONDERE BEPALINGEN
Soul Based Business academy heeft het recht om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de opdrachtgever. De verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Soul Based Business Academy blijft bestaan

 

COOKIEBELEID
Bij het gebruik van mijn website kan door mij en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, Bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

Cookies zijn nodig om mijn website goed te laten functioneren. 
Graag leg ik je hieronder uit welke soorten cookies ik gebruik.

1. FUNCTIONELE COOKIES
Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) mijn website. Bijvoorbeeld cookies van YouTube zorgen dat je mijn video’s kunt bekijken op mijn website.

2. ANALYTISCHE COOKIES
Analytische cookies zijn voor mij belangrijk. Zonder anonieme input van jou en andere bezoekers heb ik geen beeld van het gebruik van de website en hoe ik deze kan verbeteren om de gebruikservaring en de geboden informatie voor jou nog beter aan te laten sluiten. Daarom gebruik ik Google Analytics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van mijn websites (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van mijn websites geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

3. MARKETING COOKIES
Marketing cookies kan ik gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op mijn site. Ook werk ik Facebook pixels waardoor ik de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laten sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek.

Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit instellen in de standaard instellingen van je browser. We wijzen je erop dat delen van onze website mogelijk niet meer werken als je cookies uitschakelt.

In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat ik van tevoren toestemming moet vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom toon ik je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om mijn website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website kan ik zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te inspireren op het gebied van Soul Based Business & art. De informatie op deze site kan niet worden aangemerkt als advies.

Hoewel ik deze website met grote zorgvuldigheid heb samengesteld en steeds onderhoud, kan ik niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Ik garandeer ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

Alle prijzen op deze website zijn exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

Soul Based Business Academy – Art VOORWAARDEN

Alle prijzen op deze website zijn exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld. Wanneer je een opdracht geeft, betaal je het tarief in 2 delen. Bij aanvang eerst de helft van het totale bedrag als aanbetaling. De tweede helft wordt verrekend bij aflevering van het schilderij of portret.

Alle Schilderijen en Portretten worden met aandacht gemaakt. Voor jou persoonlijk, met het thema en de kleuren die jou aanspreken.
De tarieven voor alle unieke schilderijen zijn gebaseerd op een aantal aspecten. Bijvoorbeeld op de grootte van het doek, complexiteit van het onderwerp en aantal geportretteerde mensen/dieren.
Hieronder vind je een prijs richtlijn. Wil je bespreken wat het schilderij wat jij zoekt, precies zou kosten? Neem dan contact op voor persoonlijke informatie en een offerte!

Indicatie voor afmetingen:
een kopstuk (het hoofd tot ongeveer borsthoogte) wordt meestal geschilderd op afmeting 40×50 cm. Kleiner is mogelijk, bijvoorbeeld op 30×40 cm en in een enkel geval op 40×40 cm.
een borstuk (hierop staan ook de handen en een stuk van de houding is zichtbaar) op 60x80cm. of 70×90 cm.
een portret van mens en dier samen kan vanaf 40×50 cm. gemaakt worden. (kopstuk)

EXTERNE LINKS
Wanneer ik denk dat het interessant voor je is, deel ik op deze website links naar externe websites van samenwerkingspartners, affiliates of interessante partijen. Ik wijs je erop dat ik geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk ben voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar mijn website links bevat.

IE-RECHTEN
Alle rechten op deze website behoren toe aan Iris Art & Soul / Soul Based Business Academy, of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Iris Art & Soul / Soul Based Business Academy, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Iris Art & Soul / Soul Based Business Academy

Modellen, technieken, tools, meditaties, video’s en andere materialen en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Soul Based Business Academy voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Soul Based Business academy.

Op alle door Soul Based Business academy ontwikkelde documenten en artikelen (zoals blogs of artikelen voor derden) rust van rechtswege het auteursrecht.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de een Nederlandse rechter

Iris Boonstra

Iris Art & Soul / Soul Based Business Academy

Scarlattistraat 60

8031 JS Zwolle